Các loại phòng

861.000/đêm
1.107.000/đêm
738.000/đêm
3.013.500/đêm
1.168.500/đêm
1.476.000/đêm
861.000/đêm